Klinikken har sommerferie lukket fra 12.07.24.-11.08.24. Send en mail eller læg en besked. Skriv ikke sms. De kan gå tabt.

Er du udsat for psykisk vold?


Psykisk vold er nedsættende tale, trusler, kontrol, isolation, ydmygelser, manipulation, tavshed, ligegyldighed med mere. Ved psykisk vold bliver man usikker, bange, urolig, ensom og kan få lavt selvværd, depression, angst og traumer. Det kan foregå i din familie, dit parforhold, med din kæreste, i din fritid og på arbejdspladsen fx mobning. Du kan have mødt en narcissist eller psykopat. Ring på 61720070, eller skriv til: klinik@psykologaarhus.net, hvis du har brug for hjælp fra en psykolog. Læs mere her om, hvad psykisk vold er:


Hvad er psykisk vold? 

Oplevelser af psykisk vold kan være uhyre svære at forstå og håndtere. Der er ofte tale om krænkelser, som ligner almindelige sociale omgangsformer såsom kritik, irettesættelser, opdragelse, krav om loyalitet til gruppen etc. Offeret kan opleve den psykiske vold som udefinerbare vrangstemninger f.eks. at tingene ikke er, som de skal/bør være, at den psykisk voldelige person opfører sig truende, ubehagelig og dominerende - dog gerne i enerum.

Psykisk vold kan ses ved en aggression:

 • Tvingende og kontrollerende adfærd fx overvågning eller social kontrol
 • Sygelig jalousi: fx overdreven optagethed af ekskærester
 • Nedsættende tale, hån, latterliggørelse
 • Blive udstillet, forkastet eller ekskluderet (fx fra fællesskabet)
 • Direkte og indirekte trusler
 • Pludselig, ulogiske vredesudbrud, vredladenhed, let antændelighed. Eskalerende og ekspanderende konflikter


Psykisk vold kan også ses ved et passivt udtryk eller mangel på handling:

 • Neglekt: ligegyldighed, forsømmelse, manglende engagement, passivitet fx konfliktskyhed
 • Overse, tavshed, ignorere, fjern, kold
 • Afstraffelse uden forklaring fx stemningskifte, fordømmelse
 • Isolering af offeret
 • Forskelsbehandling: de samme regler gælder ikke for alle parter


Psykisk vold kan aflæses i selvretfærdige logikker som:

 • Ansvarsfralæggelse: Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Alle andre synes jeg er sød
 • Undskyldninger: Man har glemt konflikten, "jeg skal arbejde"
 • Tab af historik, problematisering af her og nu - alt hvad der er gået forud skal igen forklares og reetableres
 • Bebrejdelser: "Du gør også...", "Det er din egen skyld"
 • Bagatellisering eller undergravende kommentar: ser spøgelser, overreagerer, ser ting der ikke er der, er for følsom
 • Sygeliggørelse, mistænkeliggørelse og umyndiggørelse: offeret gøres utroværdig
 • Offerrolle: det er mere synd for mig
 • Martyr: alt hvad jeg har gjort for dig


Miljøet kan fastholde offeret i den psykiske vold

Offeret kan ved længere tids påvirkning opleve en gradvis nedbrydning af sin personlighed og integritet. Denne nedbrydning sker gerne, fordi:

 • Omgivelserne kan være helt uforstående overfor offerets erfaringer og måske ligefrem banalisere eller afvise offerets beskrivelser - stemningen kan vende; pludselig er det offeret, der er problemet ved at gentage sin anke, hvorved krænkeren “går fri” og offerets tilstand forværres
 • Offeret kan blive forvirret over andres manglende genkendelse og begynde at betvivle egne følelser, stemninger og erfaringer, hvilket kan give uvirkelighedsfølelse og fremmedgørelse fra sig selv (depersonalisering)
 • På grund af disse sociale konsekvenser ved længerevarende krænkelser, vil få have mod til at afsløre sin krænker og de krænkelser, der har fundet sted, bl.a. pga. uvirkelighedsfølelse og selvbetvivlelse
 • Ved en sådan systematisk miskreditering fra omgivelserne kan offeret i stigende grad have svært ved at holde fast i sine erfaringer af, at noget er helt galt. Offeret kan være tvunget til at udholde og affinde sig med krænkelserne for overhovedet at fastholde sin plads i familien, parforholdet, vennekredsen, klubben eller på arbejdspladsen
 • Offeret kan miste troen på, at nogen vil hjælpe med at slippe fri af krænkerens vold og opleve fuldkommen desillusion med indesluttethed og mistro til følge


Læs mere her, hvis du ønsker større viden om, hvordan miljøet kan fastholde offeret i den sociale kontrol samt psykiske og fysiske vold.


Hvor der er psykisk vold, er der også en narcissist eller psykopat

For at få magten over sit offer har psykopaten eller narcissisten to måder: vedkommende manipulerer enten offeret eller omgivelserne - gerne begge dele. Psykopaten går efter offerets tanker og følelser eller omgivelsernes forståelse af offeret eller situationen. F.eks.:

 • ved at tale offeret efter munden og aflæse, hvad de skal sige for at passivisere vedkommende
 • ved at skifte mellem at virke truende og dernæst vende på en tallerken og love bod og bedring
 • ved offentligt eller i nærmeste omgangskredse enten direkte eller bag ryggen på offeret at bagvaske eller miskreditere offeret
 • ved at banalisere eller helt afvise offerets oplevelser af krænkelserne ved en konfrontation eller når psykopaten eller narcissisten føler sig truet eller afsløret
 • ved at vende krænkelsesforholdet på hovedet, så det pludselig er offeret, der anklages for (i tilfælde af afsløring) at opdigte eller lyve for at opnå noget bestemt
 • ved at erklære offeret for psykisk ustabil eller forrykt (psykisk syg) for selv at fremstå uskyldig, upåfaldende og normal
 • ved at finde “allierede”, der kan hjælpe krænkeren med at “indeslutte” offeret i en ring af mistillid eller true offeret med total eksklusion fra enhver form for social tilknytning
 • ved bevidst og utrætteligt at “køre på” offeret og skubbe denne til randen af et psykisk sammenbrud for at få offeret til at gå til “indrømmelse” og fremstå utroværdig. Herved kan offeret tvinges til at trække evt. anklagerne tilbage, hvilket kræves gjort offentligt eller foran andre.


Forhold til kvindelige psykopater:

Mænd i forhold med kvindelige psykopater beskriver også:

 • stor seksuel tiltrækning, hvor kvindens skønhed står i vejen for at se de brutale eller egenrådige handlinger
 • ikke at få talt og løst konflikter eller misforståelser, men det bliver til sex
 • trusler og konkrete hævnaktioner fx ødelægges ting i ens hjem
 • at hun svinger mellem at være offer og bøddel, hvorved manden gerne vil beskytte og kan beskyldes for ikke at tage vare på hende (føler sig splittet)
 • stor selvtilstrækkelighed hos hende og fokus på materielle goder
 • stor kløft mellem fortalte værdier og faktiske livsstil
 • at hun kræver fuld fokus, hvorved eget netværk og evt. kontakt til egne børn nedtones og føles fjernt eller mindre vigtigt
 • intenst samvær, men man bliver energidrænet (udmattet)
 • at det ikke er muligt at sætte grænser, da den kvindelige psykopat bliver vildere eller voldsommere eller flipper ud (man føler sig presset), hvorved man undgår de situationer, der udløser den adfærd.


Hvad er konsekvenserne for offeret?

Psykisk vold skal afværges i tide, da det ubearbejdet kan medføre:

 • alvorlige traumer
 • gradvis personlighedsnedbrydning f.eks. at miste fornemmelsen af sig selv, egne grænser, dømmekraft og tro på sig selv
 • påvirket eller nedsat hukommelse og koncentration
 • ensomhed
 • isolation
 • lavt selvværd ved selvbetvivlelse, selvbebrejdelser og forvirring
 • angst
 • depression
 • frygt for at blive hånet og ydmyget for sine oplevelser og derfor holder sig tavs
 • frygt for total eksklusion fra f.eks. familie og venner eller på arbejdspladsen
 • undgåelse af sociale sammenhænge pga. utryghed eller utilpashed (social tilbagetrækning)
 • følelsen af at man er ved at miste forstanden og gå i psykisk opløsning
 • selvmordstanker eller selvmordsforsøg


Ring 61 72 00 70 og få en gratis 15. min uforpligtende & afklarende samtale


Relevante hjemmesider:


Relevant litteratur:

 • M.Glargaard & C: Lindhardt (2019):Narcissister - i familien, i parforholdet og på arbejdspladsen.Forlaget Grenen
 • B. Siegumfeldt (2018):Hjælp barnet ud af narcissistens magt - en guide til forældre og andre voksne.Lindhardt og Ringhof
 • L.C. Gibson (2015):Adult Children of Emotionelly Immature Parents. How to Heal frem Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents.New Harbinger Publications, Inc
 • J. McGregor & T. McGregor (2015):Sociopaten ved morgenbordet. Sådan genkender og håndterer du dyssociale og manipulerende mennesker.Dansk Psykologisk Forlag
 • Irene Rønn Lind (2014):"Forklædt. Pæne psykopater og deres ofre" .Forlagsgruppen Lohse
 • A.A. Dahl & A. Dalsegg (2000):"Charmør og tyran. Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden". Munksgaard
 • Elan Golomb, Ph.d. (1992)"Trapped in the mirror. Adult children of Narcissists in their struggle for self". William Morrow & Company, Inc. New York
 • Karyl McBride (2014)"Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre". Powerpress
 • Sanne Udsen (2009): "Psykopater i jakkesæt - når chefen er psykopat". Lindhart & Ringhof
 • H.Day Poulsen (2014):Hverdagens Psykopater - mennesker der skader andre.Forlaget Liva
 • H.Day Poulsen & K. Krebs (2014):Hverdagens psykopater 2 - Ofrene fortæller. Forlaget Liva